רכישת הספרים הנה תרומה לפעילות העמותה ולהמשך זיכוי הרבים